Aktuality | Pozvánka

Starosta obce Rakovec nad Ondavou zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v piatok 19.6.2015

o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu.

Progra:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Záverečný účet obce za rok 2014

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. 22/3 - Michal Martauz

5. Ivnestičné akcie v obci

6. Folklórne slávnosti 2015

7. Žiadosť o odpustenie poplatku za KO - Dušan Marjov

8. Rôzne