Aktuality | Kamerový systém v obci

"KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI RAKOVEC NAD ONDAVOU"

Dotácia z Ministerstva vnútra SR na podporu tohto projektu

vo výške 6 300,- Eur bola schválená Radou vlády SR

pre prevenciu kriminality na rok 2017

Obec Rakovec nad Ondavou tento projekt v celkovej výške 7 857,60 Eur zrealizovala v mesiacoch jún - júl 2018.

Umiestnených bolo päť kamier v centrálnych zónach obce a to pri Základnej škole s materskou školou, na miestnom cintoríne a na futbalovom ihrisku. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti, zvýšenie pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov obce. Veríme, že monitorovaním a s pomocou nahratých záznamov budeme nápomocní pri riešení trestných činov, stúpne objasnenosť kriminality a zefektívni sa spolupráca s policajným zborom.

Aktuality / Kamerový systém v obci