Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Rakovec nad Ondavou
07203 Rakovec nad Ondavou 209

Telefón: 056/6894871 , 056/6885811
E-mail: info@rakovecnadondavou.sk

Starosta: MVDr. Peter Olejník

Zástupca

Poslanci OZ:

Marek Bakajsa

Radoslav Šuhajda

Juraj Leško

Milan Bakajsa

Igor Radyk

František Bezek

PhDr. Alica Kozelová

Oľga Naščáková

Mgr. Valér Bakajsa


Kontrolór

Činnosť Obecného úradu

Hlavný kontrolór obce

• Vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle
schváleného plánu činnosti:
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrolu dodržiavania VZN, vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení OZ a dodržiavanie interných predpisov obce
• vypracováva:
- odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením OcZ
• zodpovedá:
- za plnenie úloh uložených OcZ podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.


Organizačný referent obce

•Zabezpečuje nákup kancelárskeho materiálu pre OcÚ.
•Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie rokovaní OcZ.
•Komplexne zabezpečuje archiváciu a registratúru obce.
•Obsluhuje miestny rozhlas a vedie evidenciu relácií.
•Zabezpečuje práce na úseku Civilnej ochrany
•Dohliada na vedenie kroniky obce.
• Organizuje kultúrno-spoločenské akcie v obci
• Komplexne rieši otázky týkajúce sa životného prostredia v obci, vrátane vodného
hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
•V spolupráci s aktivačnou činnosťou organizuje čistenie verejných priestranstiev
v obci.
•Pripravuje rozhodnutia k výrubom drevín na území obce v zmysle zákona č. 543/2002.
•Rieši problematiku divokých skládok v zmysle zákona č. 223/2001.
•Zabezpečuje prípravu a realizáciu volieb.

Referent pre evidenciu obyvateľstva, správy majetku, personalistiky, miezd a finančno-ekonomického úseku

• Zabezpečuje komplexne úkony referátu pre evidenciu obyvateľstva.
• Vybavuje osvedčovanie listín a podpisov
•Vedie evidenciu došlých faktúr.
•Spracováva prehľady a výkazy za obec.
•Obsluhuje telefónnu ústredňu a fax.
•Vedie evidenciu pokút za priestupky od občanov.
•Vyhotovuje zoznamy voličov.
• Komplexne zabezpečuje správu majetku obce a vedie evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce vrátane odpisov
• Zabezpečuje účtovnú agendu obce a sleduje vývoj hospodárenia obce v súlade
s rozpočtovými pravidlami.
•Samostatne zabezpečuje rozpočtovanie obce, plnenie príjmov a výdavkov obce.
•Obstaráva platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných
prostriedkov.
•Eviduje odberateľsko-dodávateľské zmluvy.
• Spracováva účtovnú agendu obce podľa platnej účtovnej osnovy a príslušných vykonávacích predpisov.
• Spracováva došlé faktúry.


Referent správy miestnych daní a poplatkov, pokladňa

• Zabezpečuje správu miestnych daní z nehnuteľností, z verejných priestranstiev, daň za psa, hracie a predajné automaty, vrátane vydávania tlačív a výberu poplatkov.
• Zabezpečuje správu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane výberu poplatkov.
•Pripravuje rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia PO a FO oprávnenými na podnikanie prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia
•Zabezpečuje činnosť pokladne obecného úradu.
•Vedie správnu agendu, podnikateľov a samostatne hospodáriacich roľníkov, výherných a hracích automatov v obci.
•Zabezpečuje agendu vo veci verejného obstarávania.
•Zabezpečuje práce súvisiace s podateľňou a eviduje prijatú a odoslanú poštu.
• Spracováva a eviduje odoslané faktúry
• Vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa stavebného konania v pôsobnosti obce v zmysle
zákonov, vrátane územnoplánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb:
- vykonáva správu na úseku štátneho stavebného dohľadu
- pripravuje podklady pre rozhodovanie obce v zmysle stavebného zákona,