Súčasnosť

Obec Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na západnom úpätí Pozdišovskej pahorkatiny. Vo vyšších polohách je listnatý les. Smerom na západ prechádza do nivy Ondavy.

Nadmorská výška v obci sa pohybuje v rozpätí od 103 – 231 m. Klimatické podmienky sú mierne, s priemernými teplotami v januári +1, 5 až –4 oC, v júli +25 až 30 oC. Priemerná hodnota zrážok je 600 až 700 mm ročne. Lesy sú zväčša miery listnaté: duby, buky, hraby, ale sú aj lesné borovice.

Chotár obce Rakovec nad Ondavou s rozlohou 1 564 ha pôdy hraničí s chotármi obcí: Moravany, Pozdišovce, Suché, Lesné, Nižný Hrušov a Parchovany.

V súčasnom období žije v obci 1067 obyvateľov. Väčšina obyvateľstva odchádza za prácou do okresných miest – Michalovce, Vranov nad Topľou. Veľká časť obyvateľov, hlavne mladšej generácie pracuje v zahraničí, ČR, Anglicku, Írsku, a pod.

Obec pokračuje vo výstavbe obecného vodovodu, ktorý je už z časti funkčný a jeho úplné dokončenie je naplánované do konca roku 2011. Najväčším problémom je dokončenie kanalizácie a ČOV, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 1993. Problémy spočívajú vo financovaní stavby, nakoľko obec samotná nemá dostatok finančných prostriedkov. V súčasnej dobe je stavba rozostavaná, no je nutné dobudovanie ďalších zberačov, čo znamená odkanalizovanie druhej polovice obce.
V ďalšom období je potrebné opraviť miestne komunikácie, chodníky a dokončenie rekonštrukcie Obecného úradu. Obec je plne plynofikovaná.V apríli 2010 sa začalo s rekonštrukciou Základnej školy. Vymenili sa okná za plastové, zateplila a upravila sa fasáda budov a vymenil sa aj  nábytok a zariadenia v triedach. Projekt bol ukončený v júni 2011.

V apríli 2010 Obec Rakovec nad Ondavou požiadala o nenávratné finančné prostriedky Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Projekt pod názvom "Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rakovec nad Ondavou" bol v júni 2010 schválený.
Hlavnými cieľmi projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba nových chodníkov s uplatnením prvkov bezbariérovosti, rekonštrukcia súčasných autobusových zastávok, úprava verejnej zelene s doplnením o drobnú architektúru (altánok, preliezačky, pieskoviská, lavičky, odpočívadlá) a sadové úpravy (výsadba stromov a kríkov).
S realizáciou projektu sme začali v jari v roku 2011 a ukončenie sa predpokladá do konca roka 2012.
Fotodokumentáciu realizácie projektu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci Regionálneho operačného programu Európskym fondom regionálneho rozvoja /ERDF/

„Investícia do vašej budúcnosti“ 

Zariadenie ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Zariadenie ONDAVA vzniklo v roku 1956 ako Domov dôchodcov. V roku 1960 bol transformovaný na Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých. Dňom 1.1.1991 došlo k zmene, na základe ktorej, Okresný úrad Michalovce zriadil Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých ako samostatnú rozpočtovú organizáciu.
Postupne do roku 1995 boli dobudované technické a ubytovacie priestory s kapacitou 130 klientov - ženy. V roku 1999 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb. Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.júla 2002 stal zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Košický samosprávny kraj.
Od 1. januára 2010 dochádza k zmene názvu rozpočtovej organizácie na ONDAVA - Domov sociálnych služieb.
ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.
ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.
V rámci Košického samosprávneho kraja patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 130 prijímateľov, z toho 110 žien a 20 mužov.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.dssrakovec.sk