Obec Rakovec nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Rakovec nad Ondavou
07203 Rakovec nad Ondavou 209

Telefón: 056/6894871 , 056/6885811
E-mail: ocurakovec@gmail.com

Starosta: MVDr. Peter Olejník

Poslanci OZ:

Marek Bakajsa - zástupca starostu

Radoslav Šuhajda

Igor Radyk

Juraj Leško

Peter Bakajsa

František Bezek

Bc. Ján Potocký

Ing. Michal Martaus

Oľga Naščáková


Hlavný kontrolór obce: PhDr. PhD. Stanislava Minárová

• Vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle
schváleného plánu činnosti:
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrolu dodržiavania VZN, vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení OZ a dodržiavanie interných predpisov obce
• vypracováva:
- odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením OcZ
• zodpovedá:
- za plnenie úloh uložených OcZ podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.Referent evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov: Martina Šuhajdová

• Zabezpečuje úkony referátu pre evidenciu obyvateľstva
• Vybavuje osvedčovanie listín a podpisov

• Spracováva a eviduje odoslané faktúry

•Zabezpečuje nákup kancelárskeho materiálu

•Pripravuje rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia PO a FO oprávnenými na podnikanie prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia

•Zabezpečuje agendu vo veci verejného obstarávania

•Pripravuje žiadosti o dotácie vedie agendu a monitorovanie projektov 

• Vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa stavebného konania v pôsobnosti obce v zmysle
zákonov, vrátane územnoplánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb:
- pripravuje podklady pre rozhodovanie obce v zmysle stavebného zákona,

•Obsluhuje miestny rozhlas a vedie evidenciu relácií
•Zabezpečuje práce na úseku Civilnej ochrany
• Organizuje kultúrno-spoločenské akcie v obci
• Vykonáva agendu životného prostredia v obci, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
• Pripravuje žiadosti v súvislosti so zamestnávaním UoZ z úradu práce, vedie evidenciu zamestnancov aktivačných služieb 
•Pripravuje rozhodnutia k výrubom drevín na území obce 


Referent  správy majetku, personalistiky, miezd a finančno-ekonomického úseku: Miroslava Štefušová

•Vedie evidenciu došlých faktúr.
•Spracováva prehľady a výkazy za obec.
•Vedie evidenciu pokút za priestupky od občanov.
• Komplexne zabezpečuje správu majetku obce a vedie evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce vrátane odpisov
• Zabezpečuje účtovnú agendu obce a sleduje vývoj hospodárenia obce v súlade
s rozpočtovými pravidlami.
•Samostatne zabezpečuje rozpočtovanie obce, plnenie príjmov a výdavkov obce.
•Obstaráva platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných
prostriedkov.
•Eviduje odberateľsko-dodávateľské zmluvy.
• Spracováva účtovnú agendu obce podľa platnej účtovnej osnovy a príslušných vykonávacích predpisov.
• Spracováva došlé faktúry.Referent správy miestnych daní a poplatkov, podateľna,  pokladňa:  Bc. Anna Fedorišinová

• Zabezpečuje správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

• Zabezpečuje spracovanie rozhodnutí, ich doručenie a výber daní a poplatku

• Spracováva VZN k miestnym daniam a poplatku za KO a DSO, k nakladaniu s odpadmi

• Plní ďalšie úlohy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

• Zabezpečuje chod podateľne obecného úradu  vrátane elektronickej podateľne, eviduje prijatú a odoslanú poštu

•  Zabezpečuje správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

• Vybavuje korešpondenciu

•  Zabezpečuje archiváciu spisov podľa platných právnych predpisov a skartáciu spisov

• Vedie evidenciu poštových známok

• Vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov a zabezpečuje úkony s tým súvisiace

• Vykonáva úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

•  Zabezpečuje agendu na úseku financovania záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času 

• Zabezpečuje chod pokladne obecného úradu (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, prijímanie hotovostných platieb, vyplácanie z pokladne, zabezpečnie inventarizácie pokladne a cenín)