OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie mieru 804/1, 075 01  Trebišov

Číslo spisu
OU-TV-OSZP-2021/006376-040
Trebišov
14. 07. 2021
Logo
Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
Výrok
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Trebišov, OSŽP”) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 ÚPN obce Parchovany“, ktoré predložil obstarávateľ, Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62 Parchovany, IČO 00331813, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 ÚPN obce Parchovany“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov zohľadniť požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk zainteresovaných subjektov k oznámeniu o strategickom dokumente.
Odôvodnenie
Obstarávateľ, Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62 Parchovany, IČO 00331813, predložil Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), dňa 04.06.2021 oznámenie o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 ÚPN obce Parchovany“. Strategický dokument, je svojimi parametrami podľa §4 ods. 2 písm. c) zákona, predmetom zisťovacieho konania podľa zákona. Riešeným územím predmetných zmien a doplnkov č. 2/2020-2021 je katastrálne územie obce Parchovany. Miesto realizácie bude v Košickom kraji, v okrese Trebišov, v obci Parchovany. Obec Parchovany sa nachádza na ceste I/79 Vranov nad Topľou – Trebišov – Slovenské Nové mesto – Kráľovský Chlmec v severnej časti okresu Trebišov. Obec má spracovaný a schválený územný plán obce (2005). Územný plán obce Parchovany (ďalej len ÚPN obce) bol spracovaný v rokoch 2004 – 2005 a schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch č.80 – 05/09 – 2005 z dňa 05.09.2005. Záväzná časť ÚPN obce bola schválená VZN č. 1/2005 zo dňa 05.09.2005. Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Parchovany boli spracované v roku 2017 a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch č. 228/2 zo dňa 04.05.2018. Záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN obce bola schválená VZN č. 1/2005 dodatok č.1 zo dňa 04. 05. 2018 právnu účinnosť nadobudlo dňa 21. 05. 2018. Jedná sa o druhé zmeny a doplnky schválenej ÚPD obce. Cieľom ZaD č.2 ÚPN-O Parchovany je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu územného rozvoja obce Parchovany v súlade s aktuálnymi potrebami v zmysle požiadaviek obce a požiadaviek fyzických osôb. Hlavným cieľom riešenia ZaD č.2 ÚPN-O je riešenie zmeny a doplnenia funkčného využitia územia a riešenie zmien a doplnkov dopravného a technického vybavenia územia na riešených lokalitách č.1 Gaštanová ulica, č.2 Poľná ulica a č.3 Staničná ulica v zmysle požiadavky objednávateľa. Predmetom riešenia zmien a doplnkov sú nasledujúce lokality uvedené v oznámení o strategickom dokumente: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica - Navrhuje sa nové obytné územie s plochami pre zástavbu rodinných domov na Gaštanovej ulici južne od historickej „Gaštanovej aleje“. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) - Rešpektuje sa jestvujúce obytné územie s plochami sociálneho bývania RD (Rómska osada). Navrhuje sa územie s plochami pre zástavbu sociálnych rodinných domov (RD), sociálneho bytového domu (BD) a sociálnej občianskej vybavenosti (MŠ). - Lokalita č. 3 Staničná ulica (výrobný okrsok Západ) - Navrhuje sa zmena funkčného využitia územia podľa platného ÚPN-O z navrhovaného výrobného územia s plochami pre priemyselnú stavebnú výrobu a skladové hospodárstvo na navrhované zmiešané územia z plochami pre zástavbu bytových domov a plochami pre nezávadnú priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo. Jedná sa o plochu po bývalej ťažbe štrkopieskov, následne využívanú ako skládku KO (skládka upravená), so zachovanou malou vodnou plochou. Pri prácach na ZaD č. 2 ÚPN obce Parchovany boli použité nasledovné východiskové podklady: - ÚPN obce Parchovany, návrh čistopis (2005) (URBAN TRADE, Ing. arch. Dušan Hudec, Košice), - zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Parchovany, čistopis (2018), URBAN studio, s.r.o., Košice, - zadávací list obce Parchovany (2020), - údaje z katastra nehnuteľností (vrstva KN – C), - východiskové podklady MŽP SR (2020), - PD SO Materská škola (Poľná ulica) 17/2016, Ing. V. Szekelyová, - PD sociálny bytový dom (Poľná ulica) 05/2020, Ing. E. Faguľová. Požiadavky na vstupy: Základnými vstupmi pre spracovanie ZaD č.2 ÚPN-O sú východiskové podklady a informácie o súčasnom stave využitia územia a plánovaných zámeroch dodaných v rámci prípravných prác. Na riešené územie v ZaD ÚPN-O boli zadefinované nasledovné problémy resp. vstupy ktoré je potrebné riešiť: - Riešiť novú výstavbu rodinných domov v južnej časti obce na pozemkoch južne od Gaštanovej ulice, (Lokalita č.1). - Riešiť novú výstavbu sociálnych bytov ( RD, BD) a MŠ na Poľnej ulici (rómska osada) , rešpektovať jestvujúcu zástavbu sociálnych RD pri Višňovskom potoku, (Lokalita č.2). - Aktualizácia väzieb vyplývajúcich z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Košického kraja na k. ú. obce Parchovany. - Aktualizácia CHLÚ, environmentálnych záťaží a radónového rizika podľa podkladov MŽP SR. - Zmena číslovania ciest III. triedy. - Riešiť zmenu funkčného využitia územia na Staničnej ulici (výrobný okrsok Západ) z navrhovaného výrobného územia podľa platného ÚPN-O na zmiešané územie nezávadnej výroby, skladov a bývania (bytové domy) (Lokalita č.3). Zásobovanie vodou: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica Navrhované obytné územie pre zástavbu rodinných domov (I. etapa) zásobovať vodou z jestvujúceho verejného vodovodu DN 110 na Gaštanovej ulici. Pre navrhované obytné územie pre zástavbu rodinných domov (II. etapu) realizovať nový verejný vodovod DN 110 v rozsahu návrhu ZaD č. 2 ÚPN obce. Verejný vodovod realizovať na verejne prístupnom mieste v pridruženom priestore navrhovanej miestnej komunikácie. Rešpektuje sa ochranné pásmo hlavného vodovodného potrubia DN 500 VN Starina – Trebišov 2,5 m ako nezastaviteľné územie (zatrávnená plocha). V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. §19 v ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty a vykonávať terénne úpravy. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) Navrhované obytné územie pre zástavbu sociálneho bývania (RD,BD) a MŠ zásobovať vodu z jestvujúceho verejného vodovodu DN 150 samostatnou vodovodnou prípojkou DN 80. Navrhované vodovodné potrubie DN 80 pre zástavbu sociálneho bývania (RD) ukončiť hydrantom s odberovým stojanom vody. - Lokalita č. 3 Staničná ulica Zachováva sa návrh verejného vodovodu v rozsahu návrhu schváleného ÚPN obce. ZaD č. 2 ÚPN obce Parchovany navrhujú riešené lokality zásobovať elektrickou energiou nasledovne: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica Navrhovanú zástavbu rodinných domov v I. etape výstavby o kapacite 7 RD/7 b. j. zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej transformačnej stanice TS JAS 250 kVA na Hlavnej ulici. Pre navrhovanú zástavbu rodinných domov v II. etape výstavby sa predpokladanou kapacitou 27 RD/27 b. j. sa navrhuje nová transformačná stanica TS Gaštanová ulica 250 kVA . Transformačná stanica sa napojí 22 kV káblovou elektrickou prípojkou z jestvujúceho 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia č. 247 v rozsahu návrhu ZaD č. 2 ÚPN obce. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) Jestvujúce a navrhované sociálne bývanie s predpokladanou výstavbou 4 RD/4 b. j., 1BD/24 BJ a verejnej občianskej vybavenosti MŠ (50 detí) zásobovať elektrikou energiou z jestvujúcej transformačnej stanice TS 1210 – TR 323 rómska osada 250 kVA. - Lokalita č. 3 Staničná ulica Zachováva sa návrh zásobovania elektrikou energiou v rozsahu návrhu schváleného ÚPN obce. ZaD č.2 ÚPN obce Parchovany navrhujú riešené lokality zásobovať zemným plynom nasledovne: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica Navrhovanú zástavbu rodinných domov v I. etape výstavby s predpokladanou kapacitou 7 RD/7 b.j. zásobovať zemným plynom z jestvujúceho STL plynovodu na Gaštanovej ulici v rozsahu návrhu ZaD č. 2 ÚPN obce. Pre navrhovanú zástavbu rodinných domov v II. etape zástavby s predpokladanou kapacitou 27 RD/ 27 b. j. realizovať novú STL distribučnú sieť zemného plynu v rozsahu návrhu ZaD č. 2 ÚPN obce, ktorá sa napojí na jestvujúci STL plynovod na Gaštanovej ulici. Zemný plyn využívať u zástavby rodinných domov na vykurovanie, varenie a prípravu TVÚ. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) Nanavrhuje sa plynofikácia MČ Rómska osada - Lokalita č. 3 Staničná ulica Zachováva sa návrh zásobovania zemným plynom v rozsahu návrhu schváleného ÚPN obce. Údaje o výstupoch: Dokumentácia ZaD č.2 ÚPN-O obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti riešenia. Záväzné časti v rozsahu podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú rozhodujúcim výstupom procesu obstarania tejto ÚPD. V tomto zmysle výstupy ZaD ÚPN-O pre riešené územie zadefinované záväznými výstupmi, ktoré sú podrobnejšie definovaná v záväznej časti predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. Jedná sa o nasledovné výstupy: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica Navrhuje sa nové obytné územie s plochami pre zástavbu rodinných domov na Gaštanovej ulici južne od historickej „Gaštanovej aleje“. Rešpektuje sa ochranné pásmo privádzacieho vodovodného potrubia DN 315 2x2,5 m ako nezastaviteľné územie s plochou sprievodnej zelene (zatrávnená plocha). Rešpektuje sa ochranné pásmo hydromelioračného kanála 5,0 m od brehovej čiary kanála. Navrhuje sa rozšírenie obytného územia mimo hranicu zastavaného územia obce k 01.01.1990. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) Rešpektuje sa jestvujúce obytné územie s plochami sociálneho bývania RD (Rómska osada). Navrhuje sa územie s plochami pre zástavbu sociálnych rodinných domov (RD), sociálneho bytového domu (BD) a sociálnej občianskej vybavenosti (MŠ). Rešpektuje sa ochranné pásmo cesty III. triedy 20,0 m, ochranné pásmo VN vonkajšieho elektrického vedenia 10,0 m a ochranné pásmo vodovodu 2 x 1,5 m. Navrhuje sa nové obytné územie v MČ Rómska osada pri ceste III/3650 Parchovany – Višňov. Rešpektuje sa zrealizovaná technická infraštruktúra (vodovod, trafostanica). - Lokalita č. 3 Staničná ulica (výrobný okrsok Západ) Navrhuje sa zmena funkčného využitia územia podľa platného ÚPN-O z navrhovaného výrobného územia s plochami pre priemyselnú stavebnú výrobu a skladové hospodárstvo na navrhované zmiešané územia z plochami pre zástavbu bytových domov a plochami pre nezávadnú priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo. Jedná sa o plochu po bývalej ťažbe štrkopieskov, následne využívanú ako skládku KO ( skládka upravená), so zachovanou malou vodnou plochou. Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Parchovany navrhujú odkanalizovanie riešených lokalít nasledovne: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica (I. etapa) s navrhovaným územím pre zástavbu rodinných domov. Menovaná časť lokality sa napojí kanalizačnými prípojkami na jestvujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu na Gaštanovej ulici. Na menovanej lokalite (II. etapa) realizovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu DN 300 zaústenú do jestvujúcej kanalizácie na Gaštanovej ulici. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) Na lokalite s navrhovaným sociálnym bývaním (BD) a MŠ realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu ( prípojky) DN 160 zaústenú do betónovej žumpy pre MŠ o objeme 25 m3 pre bytový dom 50 m3. Žumpu realizovať ako vodotesný podzemný objekt. Splaškové odpadové vody vyvážať na ČOV Parchovany. - Lokalita č. 3 Staničná ulica s navrhovaným zmiešaným územím. Zachováva sa návrh verejnej splaškovej tlakovej kanalizácie s Ć.S. podľa návrhu schváleného ÚPN obce. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Územnoplánovacia dokumentácia obce je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm. j stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). • Lokalita č. 1 Gaštanová ulica Navrhuje sa vybudovanie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie so zaústením do jestvujúcej verejnej kanalizácie obce s ČOV Parchovany. Existujúca verejná kanalizácia má dostatočnú voľnú hydraulickú kapacitu a ČOV Parchovany má dostatočnú látkovú kapacitu na bezpečný príjem projektovaného prírastku odpadových látok z riešenej lokality. • Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) Rešpektuje sa jestvujúci verejný vodovod zrealizovaný VVS a.s. Košice na riešenej lokalite. Odvádzanie odpadových vôd z lokality sa navrhuje do betónových žúmp. Zneškodňovanie žumpových vôd bude zabezpečené v súlade s ustanoveniami § 36, ods. 3, zákona č.364/204422 vývozom do ČOV Parchovany. Betónové žumpy je potrebné navrhnúť s dostatočnou akumulačnou kapacitou, tak aby sa zredukovala frekvencia vývozu a bol zabezpečený vývoz splaškov napr. v zimnom období. Vzhľadom na jestvujúcu a navrhovanú výstavbu na ľavom brehu Višňovského potoka zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu stavebných objektov (napr. navýšením objektov). • Lokalita č. 3 Staničná ulica (výrobný okrsok Západ) Riešené územie lokality sa nachádza na parcelách, kde sa po ťažbe štrkopieskov nachádza malá vodná plocha. V minulosti toto územie slúžilo ako skládka komunálneho a stavebného odpadu. Podľa podkladov MŽP SR sa jedná o upravenú skládku. Na menovanej lokalite v prípade navrhovanej výstavby realizovať inžiniersko-geologický prieskum lokality. V prípade, že obec/investor pristúpi k zakomponovaniu malej vodnej plochy do obytného územia BD, je potrebné zabezpečiť rozbor kvality vody. Riešené územie lokality sa nachádza v OP železnice a OP cesty I/79. Vzhľadom na nadmerné hodnoty hluku z cestnej dopravy ZaD č.2/2020 ÚPN-O navrhujú protihlukové opatrenia – protihlukovú stenu. V ZaD č.2/2020 ÚPN-O sú rešpektované legislatívne stanovené ochranné pásma a bezpečnostné pásma technického a dopravného vybavenia územia v zmysle platných právnych predpisov. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Vo väzbe na ciele spracovania „ZaD č.2/2020 ÚPN-O“ sa u lokalít č.1 a č.2 nepredpokladá nepriaznivý vplyv na zdravie obyvateľov obce. U lokality č.3 Staničná ulica vo vzťahu ku negatívnym vplyvom cestnej dopravy (nadmerný hluk a vibrácie z cesty I/79) sa predpokladá nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva navrhovaných BD. ZaD č.2/2020 ÚPN-O navrhujú tento stav riešiť protihlukovou stenou pozdĺž cesty I/79. Vzhľadom na upravenú skládku KO a stavebného odpadu pri malej vodnej ploche je potrebné realizovať rozbor kvality vody. V prípade požiadavky na zasypanie vodnej plochy v súlade so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách je potrebné požiadať o povolenie orgán štátnej vodnej správy. Negatívne vplyvy zo železničnej dopravy vzhľadom na jej frekvenciu sa nepredpokladajú. Negatívne vplyvy výrobného územia výrobného okrsku „Západ“ eliminovať vyšším podielom zelene na lokalite (napr. na ploche bývalej skládky) a izolačnou zeleňou vysokých drevín od jestvujúcej výroby. V lokalite č.1 Gaštanová ulica sa rešpektuje jestvujúca historická gaštanová alej. Navrhuje sa plocha verejnej sprievodnej zelene (zatrávnená plocha) v rozsahu ochranných pásiem hlavného vodovodného potrubia (DN 500) v trase VN Starina – Trebišov a pobrežného územia hydromelioračného kanála. ZaD č.2 ÚPN obce Parchovany rozširujú zastavané územie obce k 01. 01. 1990 na: - lokalite č. 1 Gaštanová ulica o navrhované obytné územie plochami pre zástavbu rodinných domov, - lokalite č. 2 Poľná ulica v MČ Rómska osada o jestvujúce a navrhované plochy pre sociálne bývanie a občiansku vybavenosť (MŠ). Vplyvy na dopravu: ZaD č.2 ÚPN obce Parchovany navrhujú: • Lokalitu č.1, Gaštanová ulica s navrhovanou výstavbou nových domov v I. etape výstavby (8RD/8b.j) dopravne sprístupniť z jestvujúcej miestnej komunikácie Gaštanovej ulice, II. etapu výstavby z navrhovanej miestnej prístupovej komunikácie vo funkčnej triede C3 v kategórii min. MO 6,5/40. Pozdĺž navrhovanej miestnej komunikácii realizovať jednostranný peší chodník. • Lokalitu č.2, Poľná ulica (Rómska osada) s jestvujúcim a navrhovaným sociálnym bývaním a občianskou vybavenosťou (MŠ) dopravne sprístupniť z cesty III/3650 miestnou prístupovou komunikáciou vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/40. Pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácii realizovať jednostranný peší chodník. Rešpektuje sa ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m. • Lokalita č.3, Staničná ulica s navrhovaným zmiešaným územím s plochami pre zástavbu bytových domov a plochami nezávadnej priemyselnej výroby a skladového hospodárstva dopravne sprístupniť z jestvujúcej cesty I/79. Rešpektuje sa ochranné pásmo cesty I. triedy 50 m a železničnej trate 60,0 m ako nezastaviteľné územie. Do doby realizácie preložky cesty I/79 z dôvodov nadmerného hluku z cestnej automobilovej dopravy realizovať protihlukové opatrenia, protihlukovú stenu. Parkovacie a odstavné stojiská: U lokality č.1, Gaštanová ulica – u navrhovaného obytného územia pre výstavbu rodinných domov zabezpečiť minimálne 2 odstavné státia (parkovisko/garáž) na pozemku alebo v objekte rodinného domu. U lokality č.2, Poľná ulica a č.3, Staničná ulica – u navrhovaného obytného územia pre výstavbu bytových domov zabezpečiť statickú dopravu min. v rozsahu 1 odstavné státie (parkovisko) na 1 byt vždy na pozemku bytového domu. ZaD č.2 ÚPN obce Parchovany na lokalite č.2 pre navrhovanú občiansku vybavenosť (materskú školu) navrhujú zabezpečiť potrebu parkovacích stojísk v rozsahu min. 5 stojísk. Celkove je možne hodnotiť, že zmeny a doplnky č. 2 nebudú mať významný nepriaznivý vplyv na dopravu. Na katastrálnom území obce Parchovany sú MŽP SR evidované skládky odpadov odvezené resp. upravené tak ako sú zdokumentované vo výkrese č.4 a priloženej grafickej schéme. Menované skládky odpadov sú zohľadnené v schválenom ÚPN obce včítane následných ZaD č.1 a č.2. Vplyvy na chránené územia: Z hľadiska vplyvov na chránené územia sa riešené územie ZaD č.2/2020 ÚPN-O nachádza v k.ú. Parchovany. Do k.ú. Parchovany zasahuje územie Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 – chránené vtáčie územie Ondavská rovina SK CHVU 037, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR zo dňa 7.1.2008 č.19/2008 Z.z. Predmetom ochrany sú vybrané druhy vtákov európskeho významu, sťahovavých vtákov a ich biotopov. Na k.ú. Parchovany v časti CHVU platí 1.stupeň ochrany v zmysle zákona. Na riešenom území ZaD č.2/2020 ÚPN-O sa nenachádzajú veľkoplošné ani maloplošné chránené územia z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Na území CHVU Ondavská rovina sa nachádza riešené územie, Lokalita č.2 Poľná ulica (Rómska osada) a Lokalita č.3 Staničná ulica, výrobný okrsok Západ. Na riešených lokalitách č.2 a č.3 nie sú riešené žiadne činnosti, ktoré sú zakázané podľa §2 , bod 1 vyhlášky č. 19/ 2008 Z,z. • Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) ZaD č.2/2020 ÚPN-O navrhujú rozšírenie jestvujúceho územia so sociálnymi RD (Rómska osada) o navrhované obytné územie pre sociálne BD a sociálnu občiansku vybavenosť (MŠ). Lokalita sa nachádza na okraji CHVÚ pri ceste III/3650. Nepredpokladajú sa žiadne negatívne vplyvy na predmetné CHVÚ. • Lokalita č. 3 Staničná ulica (výrobný okrsok Západ) Jedná sa o plochu medzi železničnou traťou Vranov n.T. – Trebišov a cestou I/79 južne od výrobného okrsku „Západ“. Jedná sa o plochu po bývalej ťažbe štrkopieskov v minulosti využívanú pre skládku KO a stavebného odpadu. Na predmetnom riešenom území sa nachádza malá vodná plocha a na upravenej skládke NDV. Kvalita vody vo vodnej plochy nie je známa. Navrhovanou zmenou funkčného využívania územia z výrobného územia podľa platného ÚPN-O na zmiešané územie (výroba + BD) sa umožňuje v ďalších stupňoch PD u obytného územia riešiť vyšší podiel zelene na plochu bývalej skládky a zakomponovať vodnú plochu do obytného územia. Negatívne vplyvy navrhovanou zmenou funkčného využívania územia na CHVÚ sa nepredpokladajú. ZaD č.2 ÚPN-O predpokladajú reanimáciu jestvujúcej zdevastovanej predmetnej plochy. K oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. 9776/2021-6.3 zo dňa 15.06.2021 v ktorom sa uvádza: Predmetné zmeny a doplnky sa nachádzajú v území, kde platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. V riešenom území sa nachádza Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (SKCHVU037), ktoré bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Lokality č. 2 a 3 zasahujú v celom rozsahu do CHVÚ Ondavská rovina. Predložené oznámenie je vypracované podľa prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. Vyhodnotenie vplyvov na záujmy ochrany prírody je dostatočné. Stotožňujeme sa s návrhom v podkapitole 5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie, kde je správne uvedené, že na lokalite č. 3 sa navrhovanou zmenou funkčného využívania územia umožní umiestniť vyšší podiel zelene na plochu bývalej skládky a zakomponovať existujúcu vodnú plochu do obytného územia. Takéto riešenie považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny veľmi vhodné. Vzhľadom na umiestnenie, charakter a rozsah zmien v predloženom strategickom dokumente, nepredpokladáme významný negatívny vplyv na Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (SKCHVU037), nakoľko na dotknutých lokalitách nebol potvrdený hniezdny výskyt druhov vtákov, ktoré sú predmetom jeho ochrany. Na základe hodnotenia predloženého oznámenia konštatujeme, že strategický dokument je z pohľadu ochrany prírody a krajiny prijateľný a nepožadujeme pokračovať v procese posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: Uplatnenie územnoplánovacej dokumentácie „ZaD č.2 ÚPN-O“ nepredstavuje významné rizika z hľadiska životného prostredia. Predpokladané priame alebo nepriame vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu byť vyvolané realizáciou navrhovaných zámerov, sú adekvátne riešené v predmetnej dokumentácii ZaD ÚPN-O, resp. sú do záväznej časti zapracované také opatrenia, regulatívy a limity, ktoré bude potrebné konkretizovať a splniť v procese spracovania projektovej dokumentácie pre konkrétne činnosti umiestňované na navrhovaných lokalitách. Na základe celkového vyhodnotenia riešené Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Parchovany nepredpokladajú významné nepriaznivé vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravotný stav obyvateľov. Nadradenou dokumentáciou je Územný plán veľkého územného celku Košického kraja a jeho Zmeny a doplnky, schválené zastupiteľstvom KSK v roku 2017. V zmysle §25, odst. 6 a §27 stavebného zákona musí byť záväzná časť tejto územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa v zmenách a doplnkoch rešpektovaná. Navrhovaný strategický dokument nebude mať vplyvy presahujúce štátne hranice. V rámci zisťovacieho konania OÚ Trebišov, OSŽP doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu, dotknutým obciam a zároveň ho zverejnil na webovom sídle ministerstva spolu s oznámením miesta a času konania konzultácie podľa § 63 zákona. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Trebišov, OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-TV-OSZP-2021/006443-006 zo dňa 22. 06. 2021: - Úsek odpadového hospodárstva – Bez pripomienok. - Úsek štátnej vodnej správy – Bez pripomienok. - Úsek ochrany ovzdušia – Bez pripomienok. - Úsek ochrany prírody a krajiny – Odborné stanovisko k predmetnej veci zaslala Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Latorica ( ďalej len ŠOP SR, CHKO Latorica) listom č. CHKOLA/34-008/2021 zo dňa 14.06.2021. Realizácia Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Parchovany je lokalizovaná do územia s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK. Z hľadiska lokalizácie voči CHÚ z európskej sústavy NATURA 2000 sa z riešených lokalít lokality č. 2 a 3 nachádzajú v celom rozsahu v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Ondavská rovina. CHVÚ Ondavská rovina bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.19/2008 Z. z. zo 7. januára 2008, s účinnosťou od 1. februára 2008. V predmetnom území sa nenachádzajú maloplošné ani veľkoplošné chránené územia z národnej sústavy osobitne chránených častí prírody. Predložené oznámenie o zmene je vypracované podľa Prílohy 2 zákona o posudzovaní vplyvov č. 24/2006 Z.z. Vyhodnotenie vplyvov na záujmy ochrany prírody je dostatočné. V podkapitole Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie je správne podotknuté, že na lokalite č. 3 sa navrhovanou zmenou funkčného využívania územia z výrobného územia podľa platného ÚPN-O na zmiešané územie, umožní umiestniť vyšší podiel zelene na plochu bývalej skládky a zakomponovať existujúcu vodnú plochu do obytného územia. Takéto riešenie je z hľadiska ochrany prírody veľmi žiadúce. ŠOP SR Správa CHKO Latorica konštatuje, že strategický dokument Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 ÚPN obce Parchovany je z pohľadu záujmov ochrany prijateľný a nepožaduje pokračovať v procese posudzovania vplyvov. ŠOP SR Správa CHKO Latorica predpokladá, že realizáciou strategického dokumentu pravdepodobne nedôjde k ohrozeniu predmetu ochrany v CHVÚ Ondavská rovina, nakoľko na dotknutých lokalitách nebol potvrdený hniezdny výskyt kritériových druhov vtákov. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého zámeru a po zohľadnení stanoviska ŠOP SR Správy CHKO Latorica č. CHKOLA/34-008/2021 zo dňa 14.06.2021 dospel k záveru, že vyššie uvedené Zmeny a doplnky č.2/2020 – 2021 ÚPN obce Parchovany“, sú akceptovateľné z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny. Osobitné predpisy, ako aj ustanovenia zákona NR SR č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ostávajú vydaním súhlasu nedotknuté. Podľa § 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je orgán verejnej správy príslušný na konanie vo veci viazaný obsahom záväzného stanoviska. 2. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-TV-OCDPK-2021/006562-002 zo dňa 22.06.2021 S oznámením o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 ÚPN obce Parchovany“ z hľadiska ustanovení zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správny orgán súhlasí za dodržania týchto pripomienok: 1. O pripájaní pozemných komunikácií alebo o zriaďovaní vjazdov z ciest III. triedy na susedné nehnuteľnosti podľa § 3b zákon č.135/1961 Zb. rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutých pozemných komunikácií a na bezpečnosť na nich príslušný cestný správny orgán, preto je potrebné v konaní s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní požiadať Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o záväzné stanovisko pre dopravné napojenie navrhovanej lokality č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) na cestu III.triedy-III/3650 v zastavanom území obce Parchovany. (Vyhodnotenie: Pripomienka bola prenesená do záveru rozhodnutia do požiadaviek, ktoré treba zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.) 3. Obec Parchovany pod č. 022/2021 zo dňa 24.06.2021 – Bez pripomienok. Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle od 09.06.2021 do 23.06.2021. 4. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia pod č. OU-TV-OKR-2021/001981-005 zo dňa 17.06.2021 – Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie sa k predmetnému oznámeniu tunajší odbor nevyjadruje, nakoľko táto problematika podľa § 14 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. nespadá do našej kompetencie a nie je obsiahnutá v platnej legislatíve v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva. Z hľadiska riešenia záujmov civilnej ochrany sa k „Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 - Územný plán obce Parchovany - zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko“ budeme vyjadrovať pri posudzovaní ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, spracovávanej podľa zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove oznámenie pod č. A/2021/00936-02/HŽPaZ zo dňa 09.06.2021 a Záväzné stanovisko pod č. A/2021/00154/HŽPaZ zo dňa 02.02 2021 – RÚVZ so sídlom v Trebišove ako orgán verejného zdravotníctva a dotknutý orgán štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k návrhu obstarávateľa Obec Parchovany, Hlavná č. 470, 076 62 Parchovany, IČO: 00 331 813, týkajúceho sa Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Parchovany, vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č. A/2021/00154/HŽPaZ zo dňa 02. februára 2021 (viď Príloha tohto oznámenia). V záväznom stanovisku: súhlasí sa územnoplánovacím dokumentom „Zmeny a doplnky č. 2 Územný plán obce Parchovany“ za týchto podmienok: - zabezpečenia plnenia povinností podľa § 27 ods. 3 zák. č. 355/2007 Z.z. na ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia, - zabezpečiť v prípade realizácie bytovej alebo rodinnej zástavby v blízkosti už existujúcich zdrojov hluku vybudovanie účinných protihlukových bariér, ktoré umožnia účinnú ochranu budúcej bytovej alebo rodinnej zástavby. Upozorňujeme na rešpektovanie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia jednotlivých funkčných plôch riešených území t.j. vyvarovať sa umiestňovaniu objektov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na verejné zdravie (zdravotný stav obyvateľstva obce). Prevádzky umiestňované na jednotlivých funkčných plochách v blízkosti obytnej zástavby nesmú byť zdrojom fyzikálno-chemických a biologických faktorov (napr.: hluk, vibrácie, prašnosť, pachy, exhaláty, produkcia a kumulovanie nebezpečných odpadov). Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že pri zriadení a prevádzkovaní pohrebiska je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. (Pripomienky boli prenesené do záveru rozhodnutia do požiadaviek, ktoré treba zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.) 6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy pod č. 5467/2021-5.3 33028/2021 zo dňa 18.06.2021 - 1. V katastrálnom území obce Parchovany (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza: - výhradné ložisko „Višňov – horľavý zemný plyn (92)“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre NAFTA a.s., Bratislava, - výhradné ložisko „Kravany – horľavý zemný plyn (90)“; s určeným CHLÚ pre NAFTA a.s., Bratislava, - výhradné ložisko „Rakovec nad Ondavou – horľavý zemný plyn (86)“; s určeným CHLÚ pre NAFTA a.s., Bratislava. Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových v územnoplánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami. 2. V predmetnom území sa nachádzajú prieskumné územia (PÚ): - „Beša – horľavý zemný plyn“; určené pre držiteľa prieskumného územia Slovakian Horizon Energy, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 26.9.2029, - „Pavlovce nad Uhom – horľavý zemný plyn“; určené pre držiteľa prieskumného územia Slovakian Horizon Energy, s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 3.10.2029, Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona. Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. (Vyhodnotenie: Pripomienky boli prenesené do záveru rozhodnutia do požiadaviek, ktoré treba zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.) 7. Dopravný úrad pod č. 11811/2021/ROP-002/21495 zo dňa 11.06.2021 - Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že v katastrálnom území obce Parchovany sa nachádza stavba Osobitného letiska Parchovany (podľa predpisov platných od 01.01.2021 je letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve považované za „osobitné letisko“). Letisko nedisponuje platným povolením na prevádzkovanie osobitného letiska a jeho ochranné pásma boli zrušené. Stavba však stále disponuje platným kolaudačným rozhodnutím s účelom užívania stavby na leteckú prevádzku. Zmena účelu užívania, ktorú je možné vykonať výlučne na základe návrhu vlastníka stavby vzletovej a pristávacej dráhy/letiska, nebola doposiaľ uskutočnená. Nakoľko navrhované zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie, ktoré sú predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, nemajú žiadny vplyv na súčasný stav osobitného letiska a v strategickom dokumente nie je nenavrhované ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona, Dopravný úrad neuplatňuje k strategickému dokumentu žiadne pripomienky. Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z hľadiska záujmov dopravy na dráhach a vnútrozemskej plavby). 8. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, úsek lesného hospodárstva pod č. OU-TV-PLO-2021/006556 zo dňa 15.06.2021 - Podľa názoru OÚTVPLO z hľadiska lesníckeho nie je potrebné zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, nakoľko podľa dostupnej dokumentácie nezasahuje do lesných pozemkov, ani do ich ochranného pásma. 9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-KE-OSZP1-2021/023873-002 zo dňa 08.06.2021 postúpilo podanie na MŽP SR, odbor ochrany prírody a krajiny - Vyššie uvedený návrh Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 – Územného plánu obce Parchovany, (konkrétne Lokalita č. 2 a Lokalita č. 3) zasahuje do územia Natura 2000 - Chráneného vtáčieho územia Ondavská rovina SKCHVU037. Pri aplikovaní predpokladu, že návrh zmien a doplnkov v Lokalite č. 2 a Lokalite č. 3 je plánovaný v území Natura 2000, a môže mať významný vplyv na toto územie, riadi sa vydávanie záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona k zisťovaciemu konaniu ustanovením § 65 ods. 1 písm. r) zákona. Podľa § 65 ods.1 písm. r) zákona je ministerstvo ŽP dotknutým orgánom v konaní podľa osobitného predpisu37f) a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) ak sa konanie týka plánu alebo projektu, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území a vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,98aa) Na základe vyššie uvedeného Vám okresný úrad v sídle kraja postupuje žiadosť orgánu EIA o vydanie stanoviska k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2/2020-2021 – Územného plánu obce Parchovany“ v procese zisťovacieho konania, a to záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona. 10. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod č. 9776/2021-6.3 zo dňa 15.06.2021 - Riešené územie sa nachádza v Košickom kraji, v okrese Trebišov, v katastrálnom území obce Parchovany. Predmetom strategického dokumentu je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu územného rozvoja obce Parchovany v súlade s aktuálnymi potrebami v zmysle požiadaviek obce a požiadaviek fyzických osôb. Hlavným cieľom strategického dokumentu je riešenie zmeny a doplnenia funkčného využitia územia a riešenie zmien a doplnkov dopravného a technického vybavenia územia na nasledovných lokalitách: - Lokalita č. 1 Gaštanová ulica: Navrhuje sa nové obytné územie s plochami pre zástavbu rodinných domov na Gaštanovej ulici južne od historickej „Gaštanovej aleje“ mimo hranicu zastavaného územia obce. - Lokalita č. 2 Poľná ulica (Rómska osada): Navrhuje sa územie s plochami pre zástavbu sociálnych rodinných domov, sociálneho bytového domu a sociálnej občianskej vybavenosti. - Lokalita č. 3 Staničná ulica (výrobný okrsok Západ): Navrhuje sa zmena funkčného využitia územia z pôvodného výrobného územia s plochami pre priemyselnú stavebnú výrobu a skladové hospodárstvo na navrhované zmiešané územia z plochami pre zástavbu bytových domov a plochami pre nezávadnú priemyselnú výrobu a skladové hospodárstvo. Predmetné zmeny a doplnky sa nachádzajú v území, kde platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. V riešenom území sa nachádza Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (SKCHVU037), ktoré bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Lokality č. 2 a 3 zasahujú v celom rozsahu do CHVÚ Ondavská rovina. Predložené oznámenie je vypracované podľa prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. Vyhodnotenie vplyvov na záujmy ochrany prírody je dostatočné. Stotožňujeme sa s návrhom v podkapitole 5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie, kde je správne uvedené, že na lokalite č. 3 sa navrhovanou zmenou funkčného využívania územia umožní umiestniť vyšší podiel zelene na plochu bývalej skládky a zakomponovať existujúcu vodnú plochu do obytného územia. Takéto riešenie považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny veľmi vhodné. Vzhľadom na umiestnenie, charakter a rozsah zmien v predloženom strategickom dokumente, nepredpokladáme významný negatívny vplyv na Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (SKCHVU037), nakoľko na dotknutých lokalitách nebol potvrdený hniezdny výskyt druhov vtákov, ktoré sú predmetom jeho ochrany. Na základe hodnotenia predloženého oznámenia konštatujeme, že strategický dokument je z pohľadu ochrany prírody a krajiny prijateľný a nepožadujeme pokračovať v procese posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 11. Obvodný banský úrad v Košiciach pod č. 289-1739/2021 zo dňa 26.06.2021 – V katastrálnom území obce Parchovany sa čiastočne nachádza chránené ložiskové územie „Bačkov“ určené rozhodnutím úradu č. 2222/631/92 z 29.03.1993, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska zemného plynu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania. V súčasnosti ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje organizácia NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava. Vo vyššie uvedenom rozhodnutí sa okrem iného uvádza: „Vzhľadom na charakter ložísk zemného plynu a spôsob ich otvárky a dobývania môžu sa však v intravilánoch obcí Bačkov, Kravany, Stankovce, Parchovany, Višňov, Sečovská Polianka a Sečovce zriaďovať objekty všeobecne užitočné (bytová a občianska výstavba a stavby v rámci technickej infraštruktúry obcí)“ „Ak by bolo nevyhnutné v celospoločenskom záujme umiestniť iné stavby alebo zariadenia nesúvisiace s dobývaním ložiska v chránenom území, okrem spomínaných území intravilánov obcí, je potrebné postupovať v súlade s ust. § 19 banského zákona.“ Na základe týchto vyššie uvedených skutočností úrad požaduje, aby výstavba v Lokalite č. 2 – Poľná ulica, ktorá sa nachádza v chránenom ložiskovom území „Bačkov“ a je mimo intravilánu obce, bola realizovaná v súlade s § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Úrad nemá námietky k predmetnému strategickému dokumentu obce Parchovany za podmienky, že budú dodržané podmienky a regulatívy v chránenom ložiskovom území „Bačkov“, stanovené v hore uvedenom rozhodnutí. Úrad netrvá na posudzovaní predmetného strategického dokumentu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Vyhodnotenie: Pripomienka bola prenesená do záveru rozhodnutia do požiadaviek, ktoré treba zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.) 12. Okresný úrad Košice, odbor cestnej pod č. OU-KE-OCDPK-2021/024446-2 zo dňa 14.06.2021 - Predložená dokumentácia sa nedotýka záujmov cesty I. triedy č. I/79. Uvedenou obcou prechádza cesta III. tried a miestne a účelové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce. Z hľadiska rozvoja dopravnej infraštruktúry tak, ako je uvedená v dokumente nemáme žiadne pripomienky, ktoré by bolo možné zapracovať do územného plánu uvedenej obce. 13. Obec Dvorianky pod č. OcÚ-94/2021-004 zo dňa 09.07.2021 – Bez pripomienok. Oznámenie bolo zverejnené od 08.06.2021 do 23.06.2021. 14. Obec Moravany pod č. MO-141/2021-OcÚ zo dňa 08.07.2021 – Bez pripomienok. Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené od 08.06.2021 do 22.06.2021. 15. Obec Hrušov pod č. OCÚ-NH-S2021/00260 zo dňa 08.07.2021 – strategický dokument ZaD č2/2020-2021 UPN obce Parchovany - oznámenie bol zverejnený dňa 15.06.2021 a zvesený dňa 28.6.2021 z úradnej tabule obce Nižný Hrušov. 16. Obec Rakovec nad Ondavou pod č. RnO 160 - 01/2021 zo dňa 23.06.2021 – oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.rakovecnadondavou.sk, a to od 8.6.2021 do 23.6.2021. 17. Obec Sečovská Polianka pod č. S2021/00042 – Bez pripomienok. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli od 08.06.2021 do 23.06.2021. 18. Obec Stankovce – Bez pripomienok. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli od 09.06.2021 do 23.06.2021. 19. Obec Tušice pod č. 97/2021 zo dňa 02.07.2021 – Bez pripomienok. Oznámenie bolo zverejnené dňa 09.06.2021 do 25.06.2021. 20. Obec Višňov pod č. 17/2021-6 zo dňa 08.07.2021 – Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 08.06.2021 do 23.06.2021. Zo strany občanov neboli v stanovenej lehote podané žiadne námietky. Zo strany verejnosti neboli príslušnému orgánu doručené žiadne pripomienky. Záver OÚ Trebišov, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu navrhovaného strategického dokumentu, miesta vykonávania navrhovaného strategického dokumentu, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Košického kraja. OÚ Trebišov, OSŽP pri rozhodovaní prihliadal aj na kladné stanoviská doručené k zámeru od dotknutých orgánov. Pripomienky doručené k oznámeniu boli vyhodnotené a relevantné požiadavky boli prenesené nižšie do pripomienok, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov. Pri posudzovaní použil OÚ Trebišov, OSŽP aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 3 zákona. V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov. Predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov sú v oznámení uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov. Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov: 1. Pri vypracovaní Územného plánu obce Cejkov - Zmien a doplnkov č. 1 rešpektovať nadradenú dokumentáciu Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2017. 2. O pripájaní pozemných komunikácií alebo o zriaďovaní vjazdov z ciest III. triedy na susedné nehnuteľnosti podľa § 3b zákon č.135/1961 Zb. rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutých pozemných komunikácií a na bezpečnosť na nich príslušný cestný správny orgán, preto je potrebné v konaní s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní požiadať Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o záväzné stanovisko pre dopravné napojenie navrhovanej lokality č. 2 Poľná ulica (Rómska osada) na cestu III.triedy-III/3650 v zastavanom území obce Parchovany. 3. Rešpektovať záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pod č. A/2021/00154/HŽPaZ zo dňa 02.02 2021 citované v odôvodnení rozhodnutia. 4. Rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej geologickej správy pod č. 5467/2021-5.3 33028/2021 zo dňa 18.06.2021 citované vyššie v rozhodnutí. 5. Rešpektovať podmienky stanoviska Obvodného banského úradu v Košiciach pod č. 289-1739/2021 zo dňa 26.06.2021 citované vyššie v rozhodnutí. 6. Jednotlivé činnosti, ktoré budú spĺňať kritériá pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, treba posúdiť podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov ak sa územné rozhodnutie nevydáva. OÚ Trebišov, OSŽP na základe uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v oznámení o strategickom dokumente, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Príloha pre obstarávateľa Kópie stanovísk doručených k oznámeniu (príloha je len pre Obec Parchovany a bola zaslaná samostatne e-mailom Obci Parchovany). Rozdeľovník pre Okresný úrad Košice: 1. Okresný úrad Košice, odb. výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 040 01 Košice 2. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 040 01 Košice 3. Okresný úrad Košice, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov: 1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov (OO, OH, OPaK, ŠVS, EIA) 2. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov 3. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov 4. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, úsek lesného hospodárstva, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov Rozdeľovník pre Ministerstvo životného prostredia SR: 1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10281
Doručuje sa
Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62 Parchovany, Slovenská republika
Obec Rakovec nad Ondavou (OVM), Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou, Slovenská republika
Obec Moravany, Moravany 98, 072 03 Moravany, Slovenská republika
Obec Tušice (OVM), Tušice , 072 02 Tušice, Slovenská republika
Obec Dvorianky, Lipová s.č. 79, o.č. 1, 076 62 Dvorianky, Slovenská republika
Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov, Slovenská republika
Mesto Sečovce (OVM), Námestie sv. Cyrila a Metoda 43, 078 01 Sečovce, Slovenská republika
Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce, Slovenská republika
Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132, 094 14 Sečovská Polianka, Slovenská republika
Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Bukureštská 4, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra  1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Košice, Komenského 0/52, 041 26 Košice, Slovenská republika
Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná , 040 01 Košice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, Bottova 2, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka , 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice, Slovenská republika