Obec Rakovec nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Pozvánka

Obec Rakovec nad Ondavou, 072 03  Rakovec nad Ondavou

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

Obce Rakovec nad Ondavou

P O Z V Á N K A

     V zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a jeho úplného znenia a v zmysle

zákona č. 612/2002 zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce

Rakovec nad Ondavou.

Deň konania:  18.9.2015 (piatok)

Čas konania:   18.00 hod.

Miesto konania: zasadačka obecného úradu

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky, schválenie programu rokovania.
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. VZN  č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných šk. jedálňach
  4. VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou Rakovec nad Ondavou.
  5. Projekt likvidácie skládky odpadu
  6. Rôzne

Prácu si zariaďte tak, aby ste sa tohoto rokovania mohli nerušene zúčastniť.

S pozdravom 

                                                                                                MVDr. Peter Olejník

                                                                                                     starosta obce