Súčasnosť

Obec Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severeozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na západnom úpätí Pozdišovskej pahorkatiny. Vo vyšších polohách je listnaný les. Smerom na západ prechádza do nivy Ondavy.

Nadmorská výška v obci sa pohybuje v rozpätí od 103 – 231 m. Klimatické podmienky sú mierne, s priemernými teplotami v januári +1, 5 až –4 oC, v júli +25 až 30 oC. Priemerná hodnota zrážok je 600 až 700 mm ročne. Lesy sú zväčšej miery listnaté: duby, buky, hraby, ale sú aj lesné borovice.

imgcache/e-img-1838.jpg

Chotár obce Rakovec nad Ondavou s rozlohou 1 564 ha pôdy hraničí s chotármi obcí: Moravany, Pozdišovce, Suché, Lesné, Nižný Hrušov a Parchovany.

V súčasnom období žije v obci 1024 obyvateľov /stav k 31.12.2022/. Väčšina obyvateľstva odchádza za prácou do okresných miest – Michalovce, Vranov nad Topľou. Veľká časť obyvateľov, hlavne mladšej generácie pracuje v zahraničí, ČR, Anglicku, Írsku, a pod.

Obec je plne plynofikovaná, taktiež je plne funčný obecný vodovod. Najväčším problémom bolo dokončenie kanalizácie a ČOV, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 1993. Koncom roka 2022 bola výstavba kanalizácie ukončená aj vďaka investícii VVS a.s. 
V ďalšom období je potrebné opraviť miestne komunikácie, chodníky, postupná rekonštrukcia verejných parkov, detských ihrísk, rekonštrukcia odborných učební ZŠ, zateplenie telocvične, realizácia minifutbalového ihriska...


Investičné akcie 2023:

imgcache/e-img-1953.jpg


imgcache/e-img-1950.jpg


Investičné akcie 2022:

imgcache/e-img-1928.jpg


imgcache/e-img-1927.jpg


imgcache/e-img-1926.jpg


imgcache/e-img-1925.jpg


Investičné akcie 2021:

Investičné akcie 2020: 

Investičné akcie 2019:


Veďme deti k športu

Obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 vo výške           5 000,- Eur. Z vlastných zdrojov obec zaplatila 2 078,37 Eur. Dotácia bola schválená v októbri 2018 a termín realizácie projektu bol do konca decembra 2019.

Cieľom projektu bolo vytvoriť hracie a cvičiace ihrisko v areáli futbalového ihriska a tým vytvoriť deťom a športujúcej mládeži podmienky pre hru a tréningy, prilákať ich k aktivitám von na ihrisko medzi svojich rovesníkov, odpútať ich od televízorov a počítačov. V dobe plnej mnohých internetových nástrah im takto chceme skvalitniť psychomotorický rozvoj, zlepšiť medziľudské vzťahy a posilniť ich vzájojný kontakt s inými deťmi.

V mesiaci október prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa zostavy detského ihriska. Zákazku vyhrala firma Playsystem s.r.o. Zostavy boli dovezené a namontované v mesiaci december v areáli futbalového ihriska

fotodokumentácia: https://www.rakovecnadondavou.sk/vedme-deti-k-sportu-g28-77


Investičné akcie 2018:

Deti na ihrisko

Obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 vo výške          10 000,- Eur. Z vlastných zdrojov obec zaplatila 2 500,- Eur. Dotácia bola schválená v decembri 2017 a termín realizácie projektu bol do konca decembra 2018.

Cieľom projektu bolo vytvoriť detské ihrisko v blízkosti ZŠ s MŠ a tým vytvoriť deťom podmienky pre ich zdravý vývoj, prilákať ich k aktivitám von na ihrisko medzi svojich rovesníkov, odpútať ich od televízorov a počítačov. V dobe plnej mnohých internetových nástrah im takto chceme skvalitniť psychomotorický rozvoj, zlepšiť medziľudské vzťahy a posilniť ich vzájojný kontakt s inými deťmi.

V mesiaci február prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa zostavy detského ihriska. Zákazku vyhrala firma Karol Šimonek - INTER. Zostavy boli dovezené a namontované v mesiaci september v areáli ZŠ s MŠ na prázdnom priestranstve medzi asfaltovým a multifunkčným ihriskom.

fotodokumentácia: https://www.rakovecnadondavou.sk/deti-na-ihrisko-g28-80


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cenové ponuky doručili štyri firmy. Najlacnejšou bola ponuka Viliama Juhása, Rakovec nad Ondavou 313 s cenou realizácie zákazky 4 222,20 Eur.

Opis prác:

 • zasekanie starého muriva
 • penetrácia starého muriva
 • škrabanie starej omietky
 • penetrácia stierky
 • osieťkovanie muriva
 • finálna úprava
 • pačakovanie vápnom
 • maľba 2x
 • osadenie rohovníkov
 • demontáž, montáž radiátora
 • čistiace a upratovacie práce
 • Práce boli realizované v mesiaci február – zač. marca. Obec ďalej oslovila tri firmy na predloženie cenovej ponuky na ušitie opony na pódium a predeľovacích závesov v Kultúrnom dome. Najlepšiu cenovú ponuku v celkovej sume 2091,- Eur ponúkla firma K-Študio s.r.o. Michalovce.

fotodokumentácia v galérii: https://www.rakovecnadondavou.sk/kulturny-dom---rekonstrukcia-2018-g28-87


Rekonštrukcia Domu smútku

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na web stránke obce a zaslaná trom firmám dňa 6.6.2018.

Podmienkou bolo doručiť ponuky do 18.6.2018 do 12 hod. Víťazom bude ponuka s najnižšou cenou a termínom realizácie v mesiaci júl 2018.

Opis prác:

Odvodnenie a rekonštrukcia Domu smútku v obci Rakovec nad Ondavou:

- oškrabanie stien, klenby a zakristie, hĺbkový náter stien /penetrácia/, sieťky, nové stierky  

  a vymaľovanie, spolu 300 m2

- demontáž a vývoz dreveného obkladu, 50 m2

- odstránenie gamatiek

- zamurovanie vývodu v stene

- potiahnutie elktriny

- z vonku utesnenie okolo steny, vyčistenie trhliny, odkopanie, zabetónovanie trhliny, studený asfalt

- úprava vstupu a koruša, nové stierky, vymaľovanie, lakovanie dreveného obloženia, schodov a podlahy

Úspešnou bola ponuka od firmy Pak-stav s.r.o. Vechec 177, 09412 s cenou za realizáciu uvedených prác 10360,- Eur s DPH. Konečná cena však bola navýšena na sumu 10400,- z dôvodu doplňujúcich prác a to položenie dlažby v celom dome smútku.

Obec dokúpila z vlastných prostriedkov 70 ks stoličiek od firmy Kostrej Michalovce v celkovej cene 3143,- Eur.

 

Fotodokumentácia: https://www.rakovecnadondavou.sk/dom-smutku---rekonstrukcia-2018-g28-86


Parkovisko pri cintoríne a vstup na cintorín

Projektovú dokumentáciu realizovala Ing. arch. Eva Kutašová, Michalovce, ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní s cenou zákazky 4200,- Eur.

Výzva na predkladanie conových ponúk na realizáciu zákazky bola zverejnená na web stránke obce a na úradnej tabuli zároveň zaslaná štyrom firmám dňa 30.8.2018.

Podmienkou bola najnižšia cena a termín realizácie do 31.10.2018.

Opis prác:

Výstavba parkoviska pri cintroríne v obci Rakovec nad Ondavou. Parkovisko na verejnom priestranstve s 22 stojiskami pre osobné vozidlá s kolmým státim, s rozmermi 2,5 m x 5 m. Parkovisko z betónovej dlažby bude olemované betónovými obrubníkmi. Pod dlažbou bude spevnená plocha štrkodrvou a vibrovaným štrkom. Súčasťou parkoviska bude aj betónový oporný múrik so zábradlím výšky 90 cm.

Víťaznú ponuku doručila firma SCORP spol. s r. o. Michalovce s cenou zákazky 44 500,- Eur

Práce budú prebiehať v mesiaci október 2018.

Taktiež sa upravil vstup na cintorín, urobili sa dve oddychové časti s lavičkami a osadila zeleň.

Fotodokumentácia: https://www.rakovecnadondavou.sk/parkovisko-pri-cintorine-a-vstup-na-cintorin-g28-84


Búracie práce - starý mlyn

Starý mlyn, aj keď bol v minulosti jednou z dominantých stavieb našej obce, žiaľ v poslednej dobe ju vôbec neskrášľoval. Naopak, pôsobil ako strašiak pri vstupe do dediny, obrastený krovím s rozpadanými stenami. Rozhodli sme sa preto zbúrať ho a na jeho mieste vytvoriť parčík s preliezkou a lavičkami. Taktiež na pamiatku mlyna zanechať na tom mieste časť stroja a umiestniť pamätnú tabuľu. 

Búracie práce vykanala firma Ekoúnia s.r.o. na základe verejného obstarávania. Cena tejto zákazky vo výške 3142,80 Eur bola hradená z vlastných zdrojov obce.

Fotodokumentácia: https://www.rakovecnadondavou.sk/buracie-prace---stary-mlyn-g28-82


Investičné akcie 2010 a 2011

V apríli 2010 sa začalo s rekonštrukciou Základnej školy. Vymenili sa okná za plastové, zateplila a upravila sa fasáda budov a vymenil sa aj  nábytok a zariadenia v triedach. Projekt bol ukončený v júni 2011. 

V apríli 2010 Obec Rakovec nad Ondavou požiadala o nenávratné finančné prostriedky Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Projekt pod názvom "Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rakovec nad Ondavou" bol v júni 2010 schválený.
Hlavnými cieľmi projektu je rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba nových chodníkov s uplatnením prvkov bezbariérovosti, rekonštrukcia súčasných autobusových zastávok, úprava verejnej zelene s doplnením o drobnú architektúru (altánok, preliezačky, pieskoviská, lavičky, odpočívadlá) a sadové úpravy (výsadba stromov a kríkov).
S realizáciou projektu sme začali v jari v roku 2011 a ukončenie sa predpokladá do konca roka 2012.


Fotodokumentácia: https://www.rakovecnadondavou.sk/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-obce---park-pri-oc-g28-98

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci Regionálneho operačného programu Európskym fondom regionálneho rozvoja /ERDF/

„Investícia do vašej budúcnosti“ 


Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci