Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Rakovec nad Ondavou
07203 Rakovec nad Ondavou 209

Telefón: 056/6894871 , 056/6885811
E-mail: ocurakovec@gmail.com

Starosta:

 MVDr. Peter Olejník

Poslanci OZ:

Marek Bakajsa - zástupca starostu

Radoslav Šuhajda

Igor Radyk

Juraj Leško

Peter Bakajsa

František Bezek

Bc. Ján Potocký

Oľga Naščáková

Ing. Maroš Minár

Hlavný kontrolór obce: PhDr. PhD. Stanislava Minárová

Vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle
schváleného plánu činnosti:

 1. kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce
 2. kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 3. kontrolu dodržiavania VZN, vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení OZ a dodržiavanie interných predpisov obce

vypracováva:

 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením OcZ

zodpovedá:

 • za plnenie úloh uložených OcZ podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Referent evidencie obyvateľstva, overovania listín a podpisov: Martina Šuhajdová

 • Zabezpečuje úkony referátu pre evidenciu obyvateľstva
 • Vybavuje osvedčovanie listín a podpisov
 • Spracováva a eviduje odoslané faktúry
 • Zabezpečuje nákup kancelárskeho materiálu
 • Pripravuje rozhodnutia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia PO a FO oprávnenými na podnikanie prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Zabezpečuje agendu vo veci verejného obstarávania
 • Pripravuje žiadosti o dotácie vedie agendu a monitorovanie projektov 
 • Vybavuje správnu agendu, týkajúcu sa stavebného konania v pôsobnosti obce v zmysle zákonov, vrátane územnoplánovacej dokumentácie a evidenciu súpisných čísiel stavieb:
 • pripravuje podklady pre rozhodovanie obce v zmysle stavebného zákona,
 • Obsluhuje miestny rozhlas a vedie evidenciu relácií
 • Zabezpečuje práce na úseku Civilnej ochrany
 • Organizuje kultúrno-spoločenské akcie v obci
 • Vykonáva agendu životného prostredia v obci, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
 • Pripravuje žiadosti v súvislosti so zamestnávaním UoZ z úradu práce, vedie evidenciu zamestnancov aktivačných služieb 
 • Pripravuje rozhodnutia k výrubom drevín na území obce 

Referent  správy majetku, personalistiky, miezd a finančno-ekonomického úseku: Miroslava Štefušová

 • Vedie evidenciu došlých faktúr.
 • Spracováva prehľady a výkazy za obec.
 • Vedie evidenciu pokút za priestupky od občanov.
 • Komplexne zabezpečuje správu majetku obce a vedie evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce vrátane odpisov
 • Zabezpečuje účtovnú agendu obce a sleduje vývoj hospodárenia obce v súlade s rozpočtovými pravidlami.
 • Samostatne zabezpečuje rozpočtovanie obce, plnenie príjmov a výdavkov obce.
 • Obstaráva platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov.
 • Eviduje odberateľsko-dodávateľské zmluvy.
 • Spracováva účtovnú agendu obce podľa platnej účtovnej osnovy a príslušných vykonávacích predpisov.
 • Spracováva došlé faktúry.

Referent správy miestnych daní a poplatkov, podateľna,  pokladňa:  Bc. Anna Fedorišinová

 • Zabezpečuje správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zabezpečuje spracovanie rozhodnutí, ich doručenie a výber daní a poplatku
 • Spracováva VZN k miestnym daniam a poplatku za KO a DSO, k nakladaniu s odpadmi
 • Plní ďalšie úlohy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
 • Zabezpečuje chod podateľne obecného úradu  vrátane elektronickej podateľne, eviduje prijatú a odoslanú poštu
 • Zabezpečuje správu registratúry, organizuje manipuláciu so spismi, metodicky usmerňuje a kontroluje dodržiavanie registratúrneho poriadku.
 • Vybavuje korešpondenciu
 • Zabezpečuje archiváciu spisov podľa platných právnych predpisov a skartáciu spisov
 • Vedie evidenciu poštových známok
 • Vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov a zabezpečuje úkony s tým súvisiace
 • Vykonáva úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
 • Zabezpečuje agendu na úseku financovania záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času 
 • Zabezpečuje chod pokladne obecného úradu (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovenie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, prijímanie hotovostných platieb, vyplácanie z pokladne, zabezpečnie inventarizácie pokladne a cenín)

  Natur-pack
  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 15:00
  Utorok 08:00 - 12:00
  Streda 08:00 - 16:30
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 08:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  Tel. číslo: +421 56 68 94 871

  E-mail: ocurakovec@gmail.com

  Kalendár odvozu odpadu
  Zaujímavé články | Články o našej obci

  Pri nedávnej návšteve uverejnil spravodajský štáb TASR zaujímavé články o našej obci, ktoré si môžete pozrieť a prečítať

  Obec všeobecne:
  Od obce si odvádzal svoje meno významný šľachtický rod

  Alena Pelechová a kraslice:
  Alena Pelechová si zo svojho koníčka urobila celoročnú živnosť

  FS Rakovčan:
  Ak sa v Rakovci nad Ondavou spieva, či tancuje, tak je za tým Rakovčan

  Svätý dub:
  Pýchou Rakovca nad Ondavou je unikátny dub

  Rakovské gazdinky:
  Rakovské gazdinky zostávajú verné receptom starých mám