Správne poplatky obce

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

OBCE RAKOVEC NAD ONDAVOU
PODĽA ZÁKONA Č. 145/1995 Z. Z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH V PLATNOM ZNENÍ 


Č. 1.
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník").

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku 

1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 

Čl. 2.
Poplatník
(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

Čl. 3
Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 38 Občianskeho súdneho poriadku ), exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (Exekučný poriadok), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon o Slovenskom Červenom kríži) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Čl. 4
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Čl. 5
Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba...................................................................................................... 16,50 EURA
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie........................... 165,50 EURA
Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu …...................................................................... 2,- EUR
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí …...............................................................................................................5 EUR
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ...................................................... 2,- EUR
v cudzom jazyku ….................................................................................................. 3 EUR

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .................................................................................................................................. 2,- EURA
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis
....................................................................................................................................... 5 EUR
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
trestov ...................................................................................................................... 2,- EURA

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových
úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť,
urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo
úradnej miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..................................................... 5 EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ................................................................................................... 16,50 EURA

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. (563/2009 Z. z.)
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ...................................................................................................... 9,50 EURA
2. právnická osoba .............................................................................................. 165,50 EURA

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 


Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ............................................................................................ 40 EUR
2. pre právnickú osobu ...................................................................................... 100 EUR
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .................... 20 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu.....................................................................................50 EUR
2. na stavbu bytového domu................................................................................... 200 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2......................................................................................................25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................................................................... 50 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu......................................... 35 EUR
2. bytových domov................................................................................................. 100 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................ 30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka.....................................................................................30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................ 30 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady...................................................................................... 30 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 50 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................ 50 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka.................................................................................... 50 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................ 50 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady...........................50 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e)..........................................................................20 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 EUR vrátane........................................................................................100 EUR
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane..........................................................200 EUR
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane........................................................400 EUR
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane.....................................................600 EUR
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane................................................800 EUR
nad 10 000 000 EUR.........................................................................................1 000 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby.................................................................................50 EUR

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Oslobodenie – k pol. 59
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu................................................................................................... 100 EUR
2. fyzickú osobu......................................................................................................... 30 EUR
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu..................................................................................................... 50 EUR
2. fyzickú osobu......................................................................................................... 20 EUR
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu..................................................................................................... 30 EUR
2. fyzickú osobu......................................................................................................... 10 EUR
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..................................... 80 EUR
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby ......................................................................................... 10 EUR
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..................... 30 EUR
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ............................................. 10 EUR

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby.........................................................trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
podľa položky 60 ............................................................................................... 30 EUR
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu......................................................................................................50 EUR
fyzickú osobu..........................................................................................................20 EUR
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ................................................................................................. 60 EUR
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ................................................................................ 200 EUR
nad 40 m2 ............................................................................................................ 430 EUR
3. terénnych úprav pre právnickú osobu....................................................................100 EUR
fyzickú osobu...........................................................................................................20 EUR
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ............................................................... 100 EUR
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ............................................. 20 EUR

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Oslobodenie – k pol. 59
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom.......................................................................................................35 EUR
2. bytový dom......................................................................................................120 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy
alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2................................................................25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2....................................................................50 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu..........................................25 EUR
2. bytových domov....................................................................................................50 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo
stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................... 20 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................. 20 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka......................................................................................20 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská..........................................................................20 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady.........................................................................................20 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami................................................................30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..................................................30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka......................................................................................30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská.........................................................................30 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady...........................30 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)...........................................20 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 EUR vrátane.........................................................................................60 EUR
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane.........................................................120 EUR
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane.......................................................250 EUR
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane....................................................400 EUR
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane...............................................530 EUR
nad 10 000 000 EUR...........................................................................................660 EUR

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Oslobodenie – k pol. 59
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ................................................. 1 500 EUR

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému .............................................................................................…............................. 100 EUR
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom
až piatom bode …................................................................................................. 200 EUR
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo
zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie.... ...... 100 EUR

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka do evidencie........................................................................ 6,50 EURA
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka............................................................................................. 1,50 EURMVDr. Peter Olejník, starosta obce

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci