Obec

Obec Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na západnom úpätí Pozdišovskej pahorkatiny. Vo vyšších polohách je listnatý les. Smerom na západ prechádza do nivy Ondavy. imgcache/e-img-1791.jpg

Nadmorská výška v obci sa pohybuje v rozpätí od 103 – 231 m. Klimatické podmienky sú mierne,   s  priemernými teplotami v januári +1, 5 až –4 oC, v júli +25 až 30 oC. Priemerná hodnota zrážok   je  600 až 700 mm ročne. Lesy sú zväčša miery listnaté: duby, buky, hraby, ale sú aj lesné   borovice.

Chotár obce Rakovec nad Ondavou s rozlohou 1 564 ha pôdy hraničí s chotármi obcí: Moravany, Pozdišovce, Suché, Lesné, Nižný Hrušov a Parchovany.

V súčasnom období žije v obci 1067 obyvateľov. Väčšina obyvateľstva odchádza za prácou do okresných miest – Michalovce, Vranov nad Topľou. Veľká časť obyvateľov, hlavne mladšej generácie pracuje v zahraničí, ČR, Anglicku, Írsku, a pod.

VIAC TU


Svätý dub

Dub letný – Quercus Robur L.imgcache/e-img-1835.jpg

Vek: cez 500 rokov

Obvod kmeňa vo výške 130 cm od zeme: 737 cm

Výška: 25 m

Lokalita: extravilán obce (časť Bijordovo) v blízkosti Ondavy DSS

Príbeh stromu ....

... Človek mal od pradávna v úcte stromy, ktoré mu poskytovali mnoho užitočného – potravu, drevo na oheň, na výrobu pracovných nástrojov, na časti zbraní, ako stavebný materiál, úkryt pre nepriateľom, pred nepohodou a nevyčísliteľne mnoho zážitkov. Viac ako pravdivé je úslovie, že drevo sprevádza človeka od kolísky po hrob ...

V spomienkach odovzdávajúcich jednou generáciou druhej sa zachovali aj dôvody, ktoré ozrejmujú názov „svätý“ dub v Rakovci nad Ondavou.

Nevedno v ktorom roku, či storočí začali príznaky chradnutia duba letného v blízkosti pánskeho kaštieľa presýchaním koruny. Vtedajší majiteľ pozemku, na ktorom dub stojí sa z obavy pred najhorším rozhodol dať tento, pre neho vzácny strom posvätiť. V jarnom období po posviackej dub ožil a problém bol zažehnaný. Prejavom životaschopnosti bola tmavozelená farba koruny.

Nepríjemná atmosféra druhej svetovej vojny neobišla ani našu obec, ktorá leží neďaleko Dargovského priesmyku. Príslušníci nemeckej armády z dôvodu potreby veľkého množstva dreva pre armádu, prejavili nežiadúci záujem o mohutný dub. Múdri obyvatelia obce hľadali spôsob ako zachrániť dub pred sťatím. Napadla im spásonosná myšlienka z minulosti. Rozhodli sa po dlhých rokoch opäť dub posvätiť a na počesť toho pripevniť naň obraz Bohorodičky v drevenom ráme. Posviacku pochopili aj nemeckí vojaci a dub ostal ušetrený. Obraz Matky Ustavičnej Pomoci odvtedy tvorí neodlúčiteľnú súčasť „svätého“ duba dodnes.

Z nedávnej minulosti...

... V roku 1983 uverejnil vtedajší odborársky denník Práca článok pod názvom „Kto sa ho ujme?“ Bolo v ňom upozornenie obyvateľov na nevyhnutnú pomoc stromu. V dube totiž vznikla bútľavina, do ktorej sa vmestia štyria muži ...

Až v novembri 1989 vypracoval Ing. Štefan Birčák z bývalého Krajského ústavu št. pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove „Prílohu k základným údajom o chránenom prírodnom výtvore II – dub v Rakovci nad Ondavou.“ Ako dôvod ochrany uviedol, že strom pre svoj vek, rozmery, krajinársku hodnotu a ako prírodná pamiatka si napriek zlému zdravotnému stavu vyžaduje ochranu formou CHPV (chránený prírodný výtvor).

19. marca 1991 Ing. Štefan Humeňanský z Ústredia štátnej ochrany prírody vypracoval „Zámer starostlivosti o CHPV dub v Rakovci“ a zaslal ho vtedajšiemu Okresnému úradu ŽP v Michalovciach s podrobnou receptúrou na ošetrenie stromu.

Ošetrenie podľa doporučenia bolo vykonané 11. apríla 1991. Podieľali sa na ňom firma Nafta Michalovce, JMP odštepný lesný závod Sobrance a miestne JRD, ktoré v spolupráci s obecným úradom vyčistili okolie stromu. Firma Ekostav Michalovce spolu so spoločnosťou Hypex Michalovce zabezpečili najdôležitejšiu časť a to železobetónovú výplň celej dutiny. Použili na to 1,5 tony kovovej armatúry a 23 kubíkov betónu pomocou 7 metrov vysokého lešenia. Všetky vykonané práce boli bezplatné.

Otázniky nad záchranou duba ale neskončili. Len odvážlivci skromne vyjadrovali optimistické prognózy o možnej symbióze zvyšku zdravého kmeňa, železa a betónu ...

Dub sa všetkým záchrancom poďakovala jediným možným spôsobom a to zmohutnením koruny a zelenými listami.

Následne 26. mája 1991 bola vykonaná ďalšia posviacka duba vtedajším správcom miestneho farského úradu ThDr. Semanom aj za veľkej účasti verejnosti.

Záchranu jedného z najvzácnejších dubov na Slovensku ocenil po desiatich rokoch 19. júla 2001 bývalý dlhoročný riaditeľ Arboréta v Mlyňanoch doc. Ing. František Benčať, DrSc., špičkový dentrológ svetového mena.

Súčasnosť ...

... Po 30-tich rokoch  od záchrany duba, bez polemiky s odborníkmi, ktorí kritizovali použitú technológiu železobetónovej plomby, možno dnes konštatovať, že bez tohto zásahu by sa dub spomínal už ibav minulom čase.

Dôkazom jeho životaschopnosti okrem olistenia mohutnej koruny je kvitnutie samčích a samičích kvetov po obvode celej koruny.

Priestor pri „svätom“ dube je vyhľadávaný pre príjemnú atmosféru posedenia s rodinou a priateľmi, ale aj na tichú modlitbu.

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci