Ako vybaviť

POSTUP PRI VYBAVENÍ SHR

Samostatne hospodáriaci roľník sa eviduje v obci, v ktorej má  vo vlastníctve pozemky, resp. v ktorej sú pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril nájomné zmluvy. Samostatne hospodáriaci roľník môže vykonávať svoju činnosť po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.

Obec Rakovec nad Ondavou zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia - žiadosti.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.

Tlačivo: https://rakovecnadondavou.sk/files/2021-03-11-145504-2016-02-24-133225-tla__ivo_-_web__3_.docx

PRÍLOHY K ŽIADOSTI:    

  • list vlastníctva, resp. nájomná zmluva na pozemky, na ktorých sa bude činnosť SHR vykonávať,
  • údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,
  • správny poplatok za vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie vo výške 6,50 €  podľa položky 142 a) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obec Rakovec nad Ondavou v 30 dňovej lehote vydá 2 originály osvedčenia o zápise do evidencie SHR, z ktorého jeden je žiadateľ povinný odovzdať štatistickému úradu.  Pokiaľ žiadateľ nemá v čase vydania osvedčenia pridelené IČO, je povinný požiadať o jeho pridelenie štatistický úrad.  Ďalšie kópie osvedčenia je SHR povinný odovzdať daňovému úradu a zdravotnej poisťovni.

Žiadosť o zmenu údajov v osvedčení o zápise do evidencie SHR

Pri zmene mena SHR, adresy trvalého pobytu, adresy sídla a pod. je potrebné do 15 dní o túto zmenu písomne požiadať.
PRÍLOHY K ŽIADOSTI:
  • doklad o zmene mena, trvalého pobytu, ...
  • správny poplatok za zmenu v osvedčení o zápise SHR vo výške 1,50 € podľa položky 142 b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Oznámenie o zrušení činnosti SHR

Zrušenie zápisu do evidencie SRH sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia. Žiadosť o zrušenie sa podáva do 15 dní odo dňa ukončenia poľnohospodárskej výroby.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR.

Žiadosti

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci