Voľby do NR SR 2023

e-mailová adresa Obce Rakovec nad Ondavou

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

ocurakovec@gmail.com

                                                                                                                                                                           

VOĽBA POŠTOU 
     Voľbu poštou pre všetkých voličov (t. j. občanov Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku) bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu zabezpečuje výlučne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ako aj volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo jej územia, môže najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, 
t. j. do 9. augusta 2023 požiadať ministerstvo vnútra listinne alebo elektronicky o voľbu poštou.
Elektronicky možno požiadať prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou (tzv. aplikácia pre voľbu poštou, prístupná na webovom sídle ministerstva vnútra) alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

                                                                                                                                                                               

R O Z H O D N U T I E 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú
v sobotu 30. septembra 2023 a
u r č u j e m
1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.
Boris Kollár v. r.
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci