Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Rakovec nad Ondavou má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.rakovecnadondavou.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.rakovecnadondavou.sk

Stav súladu

a) Toto webové sídlo  je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 06.08.2020

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané a posúdené treťou stranou a to firmou webex.digital s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.9.2020

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Rakovec nad Ondavou má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti.

Kontakt na Obec Rakovec nad Ondavou
Obecný úrad Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou 209
072 03 Rakovec nad Ondavou
E-mail: ocurakovec@gmail.com
Tel.: 056/6885811

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky

Redakčný systém firmy webex.digital s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

  • Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému webex.digital, s.r.o. správcom portálu.
  • Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilnym spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť webex.digital s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

Kontakt na technického prevádzkovateľa webovej stránky
Obchodné meno: webex.digital s.r.o.
Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 2, 040 01 Košice
IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167
Tel.: +421 918 699 666
E-mail: projekt@webex.sk

Spustenie webového sídla

Webové sídlo bolo spustené dňa 1.10.2018

Za obsah zodpovedá správca obsahu

Obecný úrad Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou 209
072 03 Rakovec nad Ondavou
E-mail: ocurakovec@gmail.com
Tel.: 056/6885811

Kontakt: ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45

072 03 Rakovec nad Ondavou

IČO 00695190

DIC 2020734771

E-mail riaditel@dssrakovec.sk

Tel./Fax 056 688 48 41

WEB: http://www.dssrakovec.sk

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.

V rámci Košického samosprávneho kraja patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 130 prijímateľov, z toho 110 žien a 20 mužov.

ONDAVA- zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu služby dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca. ONDAVA - zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Všestrannú starostlivosť zabezpečuje kolektív 76 zamestancov.

Vznik a história domova sociálnych služieb

História terajšieho Domova sociálnych služieb sa datuje od roku 1956, kedy bol Okresným národným výborom v Michalovciach zriadený ako Domov dôchodcov z pôvodného kaštieľa grófa Egona Biordiho. Prvá zmienka o tomto kaštieli je z roku 1851.

Kapacita domova dôchodcov bola 65 dôchodcov, mužov a žien o ktorých sa staralo 22 zamestnancov. V roku 1962 došlo k zrušeniu domova dôchodcov a v jeho priestoroch bol zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov s kapacitou 65 miest. Klientky boli umiestnené v budove kaštieľa a vo vedľajšej budove bola umiestnená administratíva a sklady. Do roku 1976 sa postupne kapacita zariadenia zvýšila na 70 miest. Následne v rokoch 1981 až 1983 bol vystavaný ďalší pavilón, v ktorom bola jedáleň pre klientov, na prízemí a v suteréne prevádzkové priestory, na 1. a 2. poschodí oddelenia s izbami pre klientov a ambulanciami. Neskôr bola prevedená výstavba spojovacej chodby medzi pôvodným kaštieľom a novovystavaným pavilónom. V roku 1996 bola dokončená výstavba ďalšieho pavilóna, čím sa skultúrnili podmienky bývania klientiek. V roku 1999 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb (DSS). Po prechode do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bol koedukovaný a počnúc rokom 2004 slúži 130 klientom, ženám aj mužom.

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci

Pri nedávnej návšteve uverejnil spravodajský štáb TASR zaujímavé články o našej obci, ktoré si môžete pozrieť a prečítať

Obec všeobecne:
Od obce si odvádzal svoje meno významný šľachtický rod

Alena Pelechová a kraslice:
Alena Pelechová si zo svojho koníčka urobila celoročnú živnosť

FS Rakovčan:
Ak sa v Rakovci nad Ondavou spieva, či tancuje, tak je za tým Rakovčan

Svätý dub:
Pýchou Rakovca nad Ondavou je unikátny dub

Rakovské gazdinky:
Rakovské gazdinky zostávajú verné receptom starých mám