Obec Rakovec nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ako vybaviť

POSTUP PRI VYBAVENÍ SHR

Samostatne hospodáriaci roľník sa eviduje v obci, v ktorej má  vo vlastníctve pozemky, resp. v ktorej sú pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril nájomné zmluvy. Samostatne hospodáriaci roľník môže vykonávať svoju činnosť po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR.

Obec Rakovec nad Ondavou zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia - žiadosti.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.

Tlačivo: http://www.rakovecnadondavou.sk/files/2016-02-24-133225-tla__ivo_-_web.docx

PRÍLOHY K ŽIADOSTI:    

- list vlastníctva, resp. nájomná zmluva na pozemky, na ktorých sa bude činnosť SHR vykonávať,
- údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,
-  správny poplatok za vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie vo výške 6,50 €  podľa položky 142 a) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

   Obec Rakovec nad Ondavou v 30 dňovej lehote vydá 2 originály osvedčenia o zápise do evidencie SHR, z ktorého jeden je žiadateľ povinný odovzdať štatistickému úradu.  Pokiaľ žiadateľ nemá v čase vydania osvedčenia pridelené IČO, je povinný požiadať o jeho pridelenie štatistický úrad.  Ďalšie kópie osvedčenia je SHR povinný odovzdať daňovému úradu a zdravotnej poisťovni.

Žiadosť o zmenu údajov v osvedčení o zápise do evidencie SHR
Pri zmene mena SHR, adresy trvalého pobytu, adresy sídla a pod. je potrebné do 15 dní o túto zmenu písomne požiadať.
PRÍLOHY K ŽIADOSTI:
-    doklad o zmene mena, trvalého pobytu, ...
-    správny poplatok za zmenu v osvedčení o zápise SHR vo výške 1,50 € podľa položky 142 b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Oznámenie o zrušení činnosti SHR

Zrušenie zápisu do evidencie SRH sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia. Žiadosť o zrušenie sa podáva do 15 dní odo dňa ukončenia poľnohospodárskej výroby.

POTREBNÉ DOKLADY:

- originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR.